Siraç EKİN

Siraç EKİN

Beceri Eğitim Kursları (BEK)

Beceri Eğitim Kursları (BEK): İŞKUR tarafından herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla kişilere meslek edindirdiği veya mesleğini geliştirdiği ve bu kapsamda eğitime katılan kişilere günlük ihtiyaçlarını gidermek amacıyla cep harçlığı ödendiği aktif işgücü piyasası programıdır.

BEK Yüklenici Kurum ve Meslek Belirlenmesi

İl müdürlüğü tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı talep edilen meslekler belirlenecektir. Belirlenen meslekler doğrultusunda BEK’ler düzenlenecektir.

BEK Açılma Süreci

Kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandırılması için verilecek olan eğitimler günlük 8 saat ve haftalık 40 saat olarak uygulanacak olup toplam BEK süresi 600 saati ve 75 fiili günü geçmemek üzere kursun düzenleneceği meslek konusunda MEB veya üniversite tarafından onaylanan eğitim programı süresine göre belirlenir. Belirlenecek kontenjanların yarısı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler (GKSS) yarısı da Türkler için ayrılacaktır. Ayrıca GKSS’lerin %15’i kadın %30’u gençlerden oluşacak şekilde kontenjan planlaması yapılmalıdır.

BEK Uygulama Süreci

Kursiyerlerin BEK’ten yararlanma süresi, düzenlenecek eğitimin, modül süresi kadardır. BEK’e katılan kursiyer sadece bir kere proje kapsamındaki beceri eğitimlerinden faydalanabilecektir.

Kursiyerlerin seçim aşamasından önce iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sağlanarak kişinin mesleki eğitim kursuna katılıp katılamayacağına ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Mülakat aşamasında kursiyerlerin kursa uygunluk durumu il Müdürlüğü ve yüklenici tarafından ortak değerlendirilecektir.  Hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen BEK’lerde en az %30 istihdam taahhüdü aranacaktır.  Kursu başarıyla tamamlayanlara il müdürlüğü ve il veya ilçe Millî Eğitim müdürlüğü veya üniversite tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

BEK Devam Takip ve Ayrılış İşlemleri

Kursiyerlerin BEK’e devam etmeleri zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz.

  Kursiyerlerin devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan devam çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve ay sonunda il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. il müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar yirmi dört ay boyunca hem proje kapsamında hem de Kurum İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yararlanamayacaktır.

BEK İstihdam Süreci

Kursiyerlerin en az %30’u, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar istihdam edilir.  İstihdam yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar için bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi ve SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler ile belgelendirmek durumundadır.

İstihdam yükümlülüğünün;

a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan tüm giderler yasal faizi ile birlikte alınır varsa teminat gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hem proje hem de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında hizmet alımı ve işbirliği düzenlenen kurs ve programlara ilişkin sözleşme veya protokol imzalanmaz.

b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. on iki ay süresince hem proje hem de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında hizmet alımı ve işbirliği ile düzenlenen kurs ve programlara ilişkin sözleşme veya protokol imzalanmaz.

c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde yüklenici ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin yaptırım il müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır.

BEK Ödemeler

Kursiyer zaruri gideri ödemeleri aylık olarak katılım sağlanan gün üzerinden yapılır. Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta primi Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İŞKUR tarafından yatırılacaktır.Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak;

•Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

•Sedef El İşlemeciliği

•Bakır İşleme ve süslemecisi

•Sayacı

Mesleklerinde toplam 320 kursiyerin eğitim alması planlanmaktadır.

Yazarın Diğer Yazıları